Znalecká akadémia
v psychológii a psychiatriiProgram Znaleckej akadémie v psychológii a psychiatrii v tomto roku bude organizovaný ÚZČPP v zmysle hlavnej témy podujatia: Znalec ako dôležitá súčasť súdneho procesu. Podujatiu bude predchádzať workshop, počas ktorého bude prebiehať školenie o novinkách v legislatíve riadiacej znaleckú činnosť, odborná diskusia ku kazuistikám z reálnej forenznej praxe a tiež simulovaný výsluch znalca na súdnom pojednávaní. Prihlásiť sa je možné na workshop aj Znaleckú akadémiu spoločne, prípadne len na jedno z podujatí.

Obidve vzdelávacie aktivity sa budú na rozdiel od minulých ročníkov konať na Právnickej fakulte UK v Bratislave, miestnosť Súdna sieň, č. 7SB, prízemie.

Program: Znalecká akadémia(rozsah 8 hod.)

WORKSHOP:


08:30 - 10:00
Novinky v legislatíve riadiacej znaleckú činnosť. 

Mgr. Barbora Maliarová

10:00 - 14:00
Workshop kazuistík.

Znalci ÚZČPP

14:00 - 15:00
Simulovaný výsluch znalca.

JUDr. Michal ValentZNALECKÁ AKADÉMIA:


15:30 – 18:00
Hlavná téma: Znalec ako dôležitá súčasť súdneho procesu.

Program na zvláštnej pozvánke. Právnická fakulta UK v Bratislave.

*organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu

Miesto konaniaPrávnická fakulta UK
Šafárikovo nám. č. 6
810 00 Bratislava
Slovensko