Odborné minimum
pre budúcich znalcov

Rozsah štúdia: 60 hodín
Odborný obsah v predmetovej skladbe:


 • základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti (16 hod.),
 • znalec v civilnom konaní (6 hod.),
 • znalec v trestnom konaní (6 hod.),
 • znalec v správnom konaní (6 hod.),
 • znalec ako platiteľ daní a odvodov (6 hod.),
 • forenzná psychológia, súdna psychiatria, vypracovávanie úkonov znaleckej činnosti a vyúčtovanie znalečného (20 hod.).

Lektori • prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. – odborný garant
 • MUDr. Ivan André, PhD.
 • MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
 • PhDr. Robert Máthé, PhD.
 • PhDr. Katarína Haidová
 • MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
 • PhDr. Igor Obuch
 • MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.
 • MUDr. Viktor Segeda, PhD.
 • MUDr. Michal Turček, PhD.
 • JUDr. Martin Maliar
 • Mgr. Barbora Maliarová
 • JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Program AVP*: Odborné minimum(rozsah 8 hod.)

09:00 – 09:35
Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, spol. s r.o. – predstavenie. 

UZCPP – Anton Heretik, Ivan André, Ľubomíra Izáková, Róbert Máthé 

09:35 – 12:30
Legislatíva - Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v trestnom konaní, znalec v správnom konaní. 

Barbora Maliarová 

13:30 – 15:00
Legislatíva - Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti, znalec v trestnom konaní, znalec v správnom konaní. 

Barbora Maliarová 

15:00 – 17:00
Legislatíva - znalec v civilnom konaní, znalec ako platiteľ daní a odvodov. 

Martin Maliar 

17:00 – 18:00
Konzultácie.

Martin Maliar

*organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu

(rozsah 8 hod.)

09:00 – 12:00
Žiadatelia znaleckých expertíz – inštitúcie, fyzické osoby, komunikácia s nimi, prijatie vs. odmietnutie vypracovania znaleckého posudku. Štruktúra znaleckého posudku podľa prílohy zákona o znalcoch. 

UZCPP – Ivan André 

13:00 – 16:00
Príklady konkrétnych znaleckých posudkov s akcentom na ich preskúmateľnosť, forma prezentácie podkladov k vypracovaniu znaleckých posudkov, pribratie konzultanta. UZCPP – znalecký ústav z pohľadu forenznej praxe.

UZCPP – Anton Heretik, Andrea Heretiková Marsalová 

16:00 – 17:00 
Forenzná agresológia. 

UZCPP – Anton Heretik 

17:00 – 18:00 
Domáce násilie vo forenznej praxi. 

UZCPP – Andrea Heretiková Marsalová 

*organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu

(rozsah 8 hod.)

WORKSHOP:


08:30 - 10:00
Novinky v legislatíve riadiacej znaleckú činnosť. 

Mgr. Barbora Maliarová

10:00 - 14:00
Workshop kazuistík.

Znalci ÚZČPP

14:00 - 15:00
Simulovaný výsluch znalca.

JUDr. Michal ValentZNALECKÁ AKADÉMIA:


15:30 – 18:00
Hlavná téma: Znalec ako dôležitá súčasť súdneho procesu.

Program na zvláštnej pozvánke. Právnická fakulta UK v Bratislave.

*organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu

(rozsah 8 hod.)

09:00 – 10:30
Rozvodové konanie a posudzovanie násilia z pohľadu znalca-psychológa, špecifiká posudzovania. 

UZCPP – Katarína Haidová 

10:30 – 12:00
Znalec v konaní pred súdom.

UZCPP – Ľubomíra Izáková

13:00 – 15:00 
Elektronický denník znalca. Vyúčtovanie znaleckého úkonu – vyúčtovanie za podanie znaleckého posudku, za dodatok k znaleckému posudku, vyúčtovanie účasti na súdnom pojednávaní, vyúčtovanie cestovného. 

UZCPP – Robert Máthé

15:00 – 18:00 
Riadené samoštúdium podľa vopred poskytnutých materiálov - vypracované okruhy tém na skúšku 

*organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu

(rozsah 8 hod.)

09:00 – 12:00
Konzultácie s lektormi

Anton Heretik, Ivan André

13:00 – 14:00
Skúška – testová časť 

Ľubomíra Izáková, Robert Máthé

14:00 – 18:00
Skúška – ústna časť

*organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu

Vzdelávanie zahŕňa tiež samoštúdium poskytnutých odborných materiálov účastníkmi v rozsahu 20 hod. ešte pred začatím podujatia.

Miesto konaniaBusiness centrum Zochova
Zochova 5
811 03 Bratislava 1
Slovensko